W NUMERZE 11(81)/2002

 

419 Artykuł wstępny
TECHNIKA POMIAROWA
420 Piotr CYKLIS
Ryszard KANTOR
Analiza wpływu zawartości oleju w czynniku chłodniczym na błąd pomiaru przepływu przy zastosowaniu symulacji CFD
Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przepływu przez znormalizowana kryzę pomiarową czystego czynnika chłodniczego w fazie parowej i porównanie go z przepływem czynnika zanieczyszczonego aerozolem olejowym.Dzięki temu uzyskano ocenę wpływu zawartości oleju na błąd metody dokładnej.Uzyskane wyniki wskazują,że błąd pomiaru masowego natężenia przepływu zależy od zawartości oleju w sposób znaczący
CZYNNIKI CHŁODNICZE
424 James M.CALM Dobór czynników w przeszłości,obecnie oraz w przyszłości
W artykule przedstawiono argumentację kwestionującą możliwości opracowania lub odkrycia doskonałego czynnika chłodniczego.Zatem przy dokonywaniu wyboru nowych czynników pozostają rozwiązania kompromisowe.Omówiono wybrane regulacje prawne w zakresie substytucji czynników chłodniczych, ograniczające możliwości rozwiązania tych problemów.W sposób skrótowy zaprezentowano historie czynników chłodniczych oraz ich wpływ na środowisko naturalne
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
432 Edmund NOWAKOWSKI Dodatkowe parowanie wody w basenach kąpielowych
W artykule podjęto problem dodatkowego parowania wody w basenach kąpielowych powstającego poza powierzchnią lustra wody basenu.Autor podjął próbę określenia strumienia dodatkowego parowania wody na podstawie analizy obliczeniowej poszczególnych jego elementów składowych. Uzyskane przez niego wyniki mają charakter szacunkowy
437 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (17).S jak Sterowanie systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
439 Jacek POSTOLSKI Prawie wszystko o...TECHNOLOGII CHŁODNICZEJ ŻYWNOŚĆI (2).1.2.Psucie się żywności nieutrwalonej.
Część 1.Przemiany w surowcach roślinnych i zwierzęcych
INFORMACJE OGÓLNE
441 Dariusz BUTRYMOWICZ RECENZJA (30). Eugene F.Adiutori:THE NEW ENGINEERING
442 Sergiy FILIN UKRAINA CHŁODNICZA (1).Odesska Państwowa Akademia Chłodnictwa ma już 80 lat !
444 Jan RÓŻAŃSKI IV Seminarium Ogólnopolskie "Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie ".
Część 1
BIBLIOTEKA "TCHK"
449 NASZA REKOMENDACJA:Sergiy FILIN:TERMOELEKTRYCZNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE.Termoelektryczne moduły chłodnicze
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
454 Witold PIECHA Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC) - zimą grzeje, latem chłodzi
GDZIE I JAK
456 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 11(81)/2002

 

419 Editorial
MEASUREMENT TECHNIQUES
420 Piotr CYKLIS
Ryszard KANTOR
Analysis of oil contamination on error of flow rate measurement by means of CFD simulation
Results of a computer simulation of refrigerant vapour flow rate through normalised orifice have been compared with those obtained for the case of aerosol vapour -oil.This has enabled to assess the effect of oil contamination on the measurement error.Present results indicate that the measurement error of mass flow rate of refrigerant vapour strongly depend on oil contamination
REFRIGERATING MEDIA
424 James M.CALM Trade-Offs in Refrigerant Selections:Past, Present, and Future
The analyses presented in the paper demonstrate that the outlook for discovery or synthesis of ideal refrigerants is extremely unlikely.Trade-offs among desired objectives,therefore,are necessary to achieve balanced solutions.The paper also shows that fragmented regulation of the chemicals involved,to address individual issues,jeopardizes the prospect of solving subsequently addressed problems.The paper reviews the history of refrigerants,their roles in ozone depletion and global climate change,and necessary trade-offs in refrigerant selections
AIR-CONDITIONING AND VENTILATION
432 Edmund NOWAKOWSKI Additional water evaporation from swimming pools
The author made the attempt of estimation of additional water evaporation on the basis of calculation analysis of components of vapour flow rate.The calculation results should be treated as estimated ones
437 Grzegorz MADZIĄG PIUSWIK'S Alphabet (17).Control of air-conditioning and ventilation systems
FOOD REFRIGERATION TECHNOLOGY
439 Jacek POSTOLSKI Almost everything about ...FOOD REFRIGERATION TECHNOLOGY (2).1.2.Decay of food.
Part 1. Transformations in vegetable and animal raw products
GENERAL INFORMATION
441 Dariusz BUTRYMOWICZ REVIEW (30).Eugene F.Adiutori:THE NEW ENGEERING
442 Sergiy FILIN Refrigerating Ukraine (1).Eighty years of the Odessa Academy of Refrigeration
444 Jan RÓŻAŃSKI IV Nationwide Seminar "Modern installation techniques for hospitals".
Part 1
LIBRARY OF "TCHK"
449 OUR RECOMMENDATION:Sergiy FILIN:THERMOELECTRIC REFRIGERATION DEVICES.Thermoelectric refrigeration modules
COMMERCIAL PAPERS
454 Witold PIECHA Ground heat exchanger – for heating in winter and cooling for summer
WHERE & HOW
456 About next issues.Subscription,purchase of the single issues