NUMER BIEŻĄCY


Drodzy Czytelnicy!

Miniony rok 2019 był XXVI. naszej obecności na krajowym rynku czasopism specjalistycznych w dziedzinach chłodnictwa, wentylacji, klimatyzacji, odnawialnych źródeł energii, w tym między innymi różnych aspektów wykorzystania pomp ciepła w systemach grzewczych budynków. W grudniu ukazał się numer 285-286 „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej”, zatem ten przekazywany właśnie do Państwa rąk rozpoczyna XXVII. rok edycji czasopisma i sygnowany jest podobnie jak w poprzednich latach podwójną numeracją. Tych dwadzieścia sześć lat minęło błyskawicznie, dla mnie ten tak szybko upływający czas nabiera realnego wymiaru zwykle po zakończeniu i rozliczeniu kolejnego semestru na uczelniach z którymi od lat nadal współpracuję. Wtedy zdaję sobie sprawę z powiększającego się dystansu czasu jaki dzieli nas, Zespół Redakcyjny od roku 1994, kiedy to ukazał się pierwszy, jakże wówczas ubogi pod względem edytorskim numer naszego czasopisma. Odnosząc to do wieku naszych obecnych studentów i dyplomantów, to edycja pisma ma dłuższą historię niż ich życiorys, a to oznacza, że wtedy kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę wydawniczą, ich najzwyczajniej nie było jeszcze na świecie. Fakt ten niewątpliwie jest dla nas jako redakcji powodem do ogromnej satysfakcji, jestem przekonany że również wielu naszych Czytelników jest zadowolonych z tego, że na rynku od wielu lat współistnieją trzy tytuły, które wzajemnie się uzupełniają w zakresie publikowanych na ich łamach artykułów zarówno o charakterze problemowym jak i wielu interesujących materiałów informacyjnych.

Jak zwykle przy okazji podsumowania dorobku kolejnego roku naszej działalności, chciałbym podkreślić wysiłek osób tworzących w tym okresie kolejne numery pisma, ale i w minionych dwudziestu pięciu latach. Przede wszystkim autorów, których publikacje mamy przyjemność Państwu prezentować na naszych łamach. Niestety ze smutkiem konstatujemy, że wielu z nich już nam nie towarzyszy w tej wydawniczej przygodzie, jednak osobiście jestem przekonany, że nadal są obecni z nami w duchowej inspiracji i krytycznej refleksji dotyczącej bieżących efektów naszej pracy. Jak co roku, tak i w tym minionym z naszego grona odeszli koledzy będący doświadczonymi specjalistami o uznanym dorobku zawodowym, o czym na bieżąco informowaliśmy na naszych stronach.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i tym razem w numerze otwierającym kolejny rok edycji przedstawię syntetyczną ocenę naszej działalności w minionych dwunastu miesiącach, a oto jej efekty. W ubiegłym roku ukazało się 8 zeszytów pisma, w tym cztery sygnowane podwójną numeracją, a były to numery 1-2/2019, 6-7/2019, 9-10/2019 oraz 11-12/2019. Podjęliśmy w nich szereg tematów wiodących, przykładowo takich jak: charakterystyka konstrukcyjna i techniczna budynków pasywnych i plus energetycznych (nr 1-2), analiza wydajności chłodniczej instalacji chłodni ładunkowej chłodniowca o ładowności 4500 ton mrożonego tuńczyka (nr 1-2 oraz 3), turbina wiatrowa dla gospodarstwa domowego zlokalizowanego w obszarze zurbanizowanym (nr 4), wybór optymalnej konstrukcji turbiny wiatrowej dla warunków Wybrzeża (nr 6-7), instalacja fotowoltaiczna dla budynku mieszkalnego pokrywająca jego zapotrzebowanie na energię elektryczną (nr 4 oraz 5), tendencje w rozwiązaniach systemów klimatyzacji pomieszczeń na statkach (nr 5), organizacja skutecznej wentylacji hal krytych pływalni (nr 3), centrale wentylacyjne dla stref ATEX: istota problemu i wymagania stawiane urządzeniom (nr 6-7), badania innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej (nr 5, 6-7, 8 oraz 9-10), zasilanie pompowe parowników w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych (nr 8), oszczędzanie energii w chłodnictwie żywnościowym: metody i techniki ogólne (nr 9-10), elektroniczne zawory rozprężne firmy EMERSON ALCO dla czynnika R 290 do sprężarkowych pomp ciepła (nr 9-10), cykl poświęcony wymaganiom Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach chłodniczych (nr 1-2, 3, 4, 6-7 oraz 11-12), obszerny materiał bogaty w informacje źródłowe poświęcony Polsce na tle warunków globalnego ocieplenia klimatu (nr 11-12), analiza rozruchu urządzeń chłodniczych w układzie busterowym (nr 11-12), system grzewczo-wentylacyjny dla budynku pasywnego i jego ocena ekonomiczna oparta na metodzie LCC (nr 11-12), i wiele innych, których z racji ograniczenia miejsca tutaj nie wymienię. Ponownie szczególne zainteresowanie wśród wielu naszych Czytelników wzbudził niewątpliwie dyskusyjny artykuł o problemie globalnego ocieplenia w odniesieniu do Polski, którego autorem jest Andrzej Wesołowski (nr.11-12).

W ubiegłym roku na łamach pisma pojawiło się ogółem 96 artykułów, wśród których aż 51, to oryginalne opracowania o charakterze problemowym, a 13 zostało przygotowanych przez współpracujące z nami firmy, m.in. KLIMA-THERM, PANASONIC, Glen Dimplex, ELEKTRONIKA S.A., Gunter, PPH COOL, TRANE, DANFOSS, i wiele innych. Na łamach pisma pojawiły się nazwiska 40 autorów i współautorów publikacji. W tym miejscu tradycyjnie chciałbym skierować słowa uznania i podziękowania na ręce tych osób, których bezpośredni wkład w tworzenie „TCHiK” w minionym roku był szczególnie widoczny, a są to: Grzegorz Mizera (6 poz.), Tomasz Klinkosz (4 poz.), Piotr Kamecki (4 poz.), Stefan Golus (3 poz.), prof. Adam Barylski (3 poz.), Adam Koniszewski (3 poz.), Krzysztof Jurczyński i Paweł Koszorek (3 poz.), Katarzyna Forysiak (3 poz.), prof. Jarosław Mikielewicz (3 poz.) Andrzej Wesołowski (4 poz.). Osobiście cieszy nas fakt, że wśród autorów artykułów o charakterze problemowym jest wielu dyplomantów, przede wszystkim Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym publikacjom przybliżone i wzbogacone zostały kolejne zagadnienia teoretyczne, badawcze i techniczne, znajdujące się w obszarze tematycznego zainteresowania naszego tytułu.

Aby docenić i zaprezentować dorobek znaczących dla branży i jej otoczenia osób, od 1996 roku prezentowaliśmy w naszym czasopiśmie ich sylwetki i dorobek zawodowy, niestety wielu z nich nie ma już z nami, co skłoniło redakcję do ich przypomnienia w bieżącym roku w podobnej jak przed laty konwencji. Dział, w którym przypomnieliśmy wspomniane osoby zatytułowaliśmy „Sylwetki i dorobek osób zasłużonych dla chłodnictwa i klimatyzacji”. Pierwszą z nich był prezentowany w nr 1-2/2019 „TCHiK” doc. dr inż. Aleksander PALIWODA (s.31-36), który niewątpliwie był i jest nadal autorytetem dla starszego pokolenia osób aktywnie działających w obszarze techniki chłodniczej. W numerze 5/2019 prezentowaliśmy sylwetkę i dorobek naukowo-badawczy prof. dr inż. Wiktora Wasiluka, twór4 1-2/2020 Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 20 LAT DZIAŁALNOŚCI cy m. in. rodzimej szkoły projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji na statkach morskich (s.187-190). Z kolei w nr 6-7/2019 (s.236-241) przypomnieliśmy sylwetkę i ważniejsze publikacje oraz prace naukowo-badawcze prof. dr hab. inż. Jarosława Mikielewicza. W numerze 8/2019 opublikowaliśmy dorobek zawodowy i publikacyjny mgr inż. Konrada KALINOWSKIEGO (s.284-301), natomiast w numerze 9-10/2019 prezentowaliśmy sylwetkę i dorobek naukowo- techniczny dr inż. Piotra A. DOMAŃSKIEGO (s.340-349). W ostatnim ubiegłorocznym numerze przedstawiliśmy sylwetkę i dokonania prof. inż. Romana LIPOWICZA, twórcy i organizatora pierwszej w Polsce Katedry Chłodnictwa, co miało miejsce w lutym 1953 roku na Politechnice Gdańskiej, był również współtwórcą polskiego chłodnictwa okrętowego. Na szczególną uwagę zasługują jego wybitne osiągnięcia m. innymi w zakresie projektowania instalacji chłodniczych sztucznych lodowisk, a także projektowania i diagnozowania okrętowych urządzeń chłodniczych. Przez cały okres swojej aktywności zawodowej był gorącym orędownikiem ścisłej współpracy uczelni z szeroko rozumianą praktyką, czego był niedoścignionym przykładem. Jesteśmy przekonani, że przypomnienie sylwetek i dorobku zawodowego tych sześciu osób jest naszym ukłonem w ich kierunku, a przede wszystkim interesującą, ale i inspirującą lekturą dla obecnego, wchodzącego na rynek pracy pokolenia inżynierów naszej branży.

Jest oczywiste, że bez materiałów o charakterze reklamowym wizerunek pisma byłby mniej atrakcyjny, stąd też w imieniu zespołu redakcyjnego, a także naszych Czytelników chciałbym serdecznie podziękować wszystkim reklamodawcom, i oczywiście zachęcić ich do dalszego aktywnego współtworzenia i wspierania pisma. W ubiegłym roku w „TCHiK” pojawiły się reklamy 20 firm. Do firm i organizacji, które szczególnie aktywnie towarzyszyły nam w roku 2019 należały: Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, PPUCh Tarczyn, ELEKTRONIKA S.A., KLIMA-THERM Warszawa, BORYSZEW ERG S.A., Glen Dimplex, Emerson Climate Technologies, PANASONIC, GUNTNER, TRANE, GEA, WIGMORS i wiele innych. Słowa podziękowania kieruję również do portali branżowych, w których nasze ważniejsze przedsięwzięcia i dokonania są zawsze obecne.

Podobnie jak w latach ubiegłych również w roku 2019 prowadziliśmy aktywną działalność szkoleniową w ramach Gdańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji, działającego pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. W listopadzie ubiegłego roku minęła szesnasta rocznica naszej w tym zakresie działalności, w tym okresie ogółem przeprowadziliśmy ponad 400 szkoleń, w których udział wzięło ok. 5200 osób. Do końca 2019 roku ogółem odbyło się kilkadziesiąt szkoleń w ramach tzw. certyfikacji F-gazowej, a egzamin kompetencji zdało i uzyskało stosowny certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie ok. 1600 osób.

W tym miejscu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na łatwy i czytelny dostęp do informacji o prowadzonej działalności wydawniczej i szkoleniowej na naszej stronie internetowej www.tchik.com. pl, do której odwiedzania zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane ofertą i efektami naszej działalności.

Po tym dość obszernym podsumowaniu ubiegłorocznej działalności, tradycyjnie przejdę do omówienia zawartości tego numeru, który otwiera artykuł Krzysztofa Wójcika poświęcony odnawialnym źródłom energii wykorzystywanym w budownictwie nisko energochłonnym. Warto zauważyć, że z roku na rok rośnie ilość dostępnych rozwiązań technicznych opartych na tego rodzaju źródłach, co jest odpowiedzią rynku na zwiększone zapotrzebowanie i coraz większe wymagania użytkowników. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój OZE jest budowana wśród społeczeństwa świadomość odpowiedzialności i konieczności zadbania o środowisko. Dla zapewnienia nieprzerwanej dostępności energii, przed projektantami nowych rozwiązań pojawiło się ważne wyzwanie jej zmagazynowania, co jest zadaniem trudnym ze względu na fizykę i dyssypacyjną naturę energii.

W dziale technologii chłodniczej żywności inż. Stefan Golus prezentuje rozwiązania konstrukcyjne taśmowych tuneli fluidyzacyjnych. Sam termin fluidyzacja, to proces, w którym przez warstwę sypkich produktów, rozłożonych na poziomym sicie przedmuchiwane jest zimne powietrze z prędkością, która wywołuje zjawisko „wrzenia”, przy czym produkt pod wieloma względami zachowuje się jak ciecz. Jeżeli na przykład do łoża fluidyzującego wsypie się dodatkową porcję produktu na jednym końcu to „popłynie” on samoczynnie w kierunku drugiego końca, wyrównując poziom produktu na całej powierzchni łoża. Jest jeszcze szereg innych analogii, np. ciśnienie warstwy na dno łoża jest w przybliżeniu równe wysokości warstwy pomnożonej przez jej gęstość.

Z kolei w dziale eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych Piotr Kamecki omawia ważny temat prawidłowego doboru parametrów obiegu chłodniczego. Wydaje się, że jest to zagadnienie banalnie proste, że użytkownicy mają odpowiednią wiedzę, aby swoje instalacje chłodnicze prowadzić optymalnie z niskim zużyciem energii. Jednak jeśli przyjrzymy się jak naprawdę one pracują to nieraz musimy przyznać, że do optymalnych warunków jest jeszcze bardzo daleko. Autor od kilkunastu lat zajmuje się m. in. działalnością szkoleniową i swoje wnioski wysnuwa także z rozmów z kursantami, którzy stosunkowo często po raz pierwszy słyszą jak dobierać parametry pracy swoich sprężarek. Warto zauważyć, że prawidłowe parametry muszą być określone już na etapie projektowania instalacji.

W dziale, w którym przypominamy „Sylwetki i dorobek osób zasłużonych dla chłodnictwa i klimatyzacji”, w tym numerze przypominamy sylwetkę i bogaty dorobek, m. in. publikacyjny wybitnego specjalisty z zakresu technologii chłodniczej żywności w osobie inż. Jacka POSTOLSKIEGO. Jak w 2009 roku wspominał Pan Jacek, zasadniczy przełom w jego aktywności pisarskiej miał miejsce na progu Nowego Tysiąclecia, kiedy to z inicjatywy naszej redakcji nawiązana została jego współpraca z „TCHiK”. Ta bardzo efektywna współpraca miała miejsce w latach 2001 do 2010, kiedy to ogółem ukazało się w naszym czasopiśmie aż 57 artykułów problemowych z dziedziny technologii chłodniczej żywności. Ostatni artykuł z cyklu poświęconego mrożonej żywności wygodnej ukazał się w numerze 9/2010. Wówczas nie zdawaliśmy sobie sprawy z faktu, że jest to jego ostatnia publikacja, bowiem za kilka miesięcy w dniu 30 listopada 2011 roku Pan Jacek po ciężkiej chorobie odszedł do grona kolegów w tym innym, mamy nadzieję lepszym świecie. Niestety, nie udało się urzeczywistnić planowanego, obszernego i unikalnego poradnika, który docelowo miał być zatytułowany „Vademecum technologii chłodniczej żywności dla mechaników”. Przygotowanych i opublikowanych na łamach „TCHiK” kilkadziesiąt artykułów miało stanowić istotną część tego unikalnego opracowania, które w ostatnich latach życia stanowiło siłę napędową do jego ogromnej aktywności piśmienniczej.

W tym numerze publikujemy jeden z jego jak zwykle ciekawych artykułów, a jest on poświęcony nowoczesnym technologiom zamrażania pieczywa i wyrobów cukierniczych. Niewątpliwie w czasie przygotowania tego artykułu, czyli w roku 2009 jednym z mniej znanych zastosowań techniki chłodniczej w przetwórstwie spożywczym było wykorzystanie niskich temperatur do utrwalania pieczywa i wyrobów cukierniczych. Z tego powodu wydało się nam celowe przybliżenie tej problematyki, zwłaszcza, że stanowi ona nadal obszar intensywnego wdrażania wielu nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych.

W dziale informacji tradycyjnie zamieściliśmy tematyczny spis treści rocznika 2019 „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” oraz relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w ostatnim okresie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że prezentowane w tym numerze materiały będą dla Państwa interesującą i użyteczną lekturą.

                      

powrót do strony głównej