W NUMERZE 5(255)/2017 


159 Artykuł wstępny
UKŁADY KOGENERACYJNE
160 Joanna CIESIELSKA
Jarosław KARWACKI
Grzegorz MIZERA
Tomasz WALCZAK
Charakterystyka techniczna gazowych układów kogeneracyjnych

Gazowe układy kogeneracyjne niejednokrotnie wskazywane są jako przyszłość rozproszonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Przesłanki przemawiające za ich szerszym zastosowaniem oraz perspektywę rozwoju w naszym kraju opisano w numerze 3/2017 (s. 60) „TCHiK”. Poza aspektami prawnymi i geopolitycznymi, które niewątpliwie mają istotny wpływ na rozwój gazowych układów CHP, ważną rolę pełni charakterystyka techniczna urządzeń pracujących w instalacji. Najbardziej rozpowszechnione oraz najlepiej rozwinięte technologie stanowią silniki tłokowe oraz turbiny gazowe, i to ich wykorzystanie omówiono w niniejszym artykule. Zaostrzone prawo środowiskowe Unii Europejskiej oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną nieuchronnie prowadzi do poszukiwania nowych źródeł energii. W związku z tym w Polsce nowe jednostki wytwórcze powinny być tworzone w oparciu o nowoczesne, wysokosprawne i niskoemisyjne technologie, do których niewątpliwie należą gazowe układy kogeneracyjne
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
166 Rafał ANDRZEJCZYK
Sara SŁAWIŃSKA
Projekt wężownicowego wymiennika ciepła

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie konstrukcji wężownicowego wymiennika ciepła powstałej w ramach pracy inżynierskie w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej. Podstawowym założeniem było zoptymalizowanie aparatu cieplnego w taki sposób, aby możliwe było jak najefektywniejsze przekazywanie ciepła do przepływającego płynu. Oparto się tu przede wszystkim na rozważaniach dotyczących wpływu modyfikacji podstawowych parametrów zarysu helikoidalnego. Opracowana koncepcja posiada „możliwości” oraz gabaryty zbliżone do rozwiązań dostępnych komercyjnie. Zadaniem na przyszłość jest opracowanie konstrukcji o mniejszych gabarytach i większej efektywności energetycznej
GAZY TECHNICZNE
170 Krzysztof KAISER Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 1. Podstawy termodynamiki gazów

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. Do najczęściej sprężanych płynów można zaliczyć np.: powietrze, czynniki chłodnicze, amoniak, azot, tlen, dwutlenek węgla, hel, argon, metan. Ze względu na wymagane parametry w zależności od przeznaczenia sprężane gazy dzieli się na: gazy techniczne, medyczne i spożywcze. W prezentowanym cyklu artykułów znajdą się m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Ponadto znajdą się w nim również informacje dotyczące wykonania tych instalacji i bezpieczeństwa ich użytkowania
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
176 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (5) – E jak ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ i EKONOMICZNOŚĆ systemu

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
179 Stefan GOLUS Bilans cieplny komory chłodniczej do schładzania i przechowywania owoców (truskawek) przed zamrożeniem w tunelu fluidyzacyjnym

URZĄDZENIA CHŁODNICZE
187 Patrick STERN Wentylatory osiowe o najlepszej wydajności w każdym punkcie pracy

W artykule prezentowane są nowe wentylatory osiowe AxiBlade firmy ebm-papst przeznaczone dla parowników, skraplaczy i wymienników ciepła. Zostały one zaprojektowane jako system modułowy i wstępnie w fabryce skonfigurowane z wymaganiami użytkowników, w związku z tym są idealne dla zaspokojenia coraz bardziej rygorystycznych wymagań w zakresie efektywności energetycznej, cichej pracy, niskich kosztów eksploatacji i wygody użytkowania, tak dziś, jak i w przyszłości
189 Jakub PIETRZAK Systemy mieszania wody w oziębiaczach akumulacyjnych

INFORMACJE OGÓLNE
190 Wspomnienie o dr inż. Januszu Marku Leji
191 Wspomnienie o dr inż. Bolesławie Gazińskim

192 Michał E.KLUGMANN Co zrobić z nieużywaną wieżą ciśnień? Studium historyczno-koncepcyjne. Część 2

Druga część publikacji, przybliżającej oryginalne rozwiązania architektoniczno-systemowe zastosowane w historycznym budynku Laboratorium Maszynowego Politechniki Gdańskiej w postaci wieży ciśnień wraz z kominem, które zbudowano w latach 1900 – 1904. W jej wnętrzu znajduje się nieużytkowany stalowy zbiornik wody o konstrukcji nitowanej, którego pojemność wynosi 50 m3. W tym materiale Autor przedstawił interesującą propozycję renowacji i wykorzystania tego obiektu m. in. do celów badawczych i dydaktycznych
199 IX konferencja produktowa Techniki Chłodzenia

201 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji

ARTYKUŁY SPONSOROWANE
202 Free Cooling i możliwości jego stosowania na przykładach zrealizowanych przez PPH COOL
204 Firma Panasonic zamierza podwoić sprzedaż systemów klimatyzacyjnych w Europie
GDZIE I JAK
206 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

159 Editorial
COGENERATION SYSTEMS
160 Joanna CIESIELSKA
Jarosław KARWACKI
Grzegorz MIZERA
Tomasz WALCZAK
Technical characteristic of gas cogeneration systems

Gas cogeneration systems are often seen as the solution of decentralized heat and electricity generation in Poland for the future. Reasons for this and prospects of progress in this field in our country have been discussed in the issue 3/2017 „TCHiK” (p. 60). Accept law and geopolitics aspects of gas cogeneration systems development, technical characteristic of used devices plays important role as well. The most common and developed technologies are piston engines and gas turbines. Their application is described in this paper. More restrict environmental law in European Union and growing electricity demand are the reasons for searching of new energy sources. So in Poland advanced, highly efficient and low emissive technologies should be used, such as gas cogenerating systems
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
166 Rafał ANDRZEJCZYK
Sara SŁAWIŃSKA
The design of coil heat exchanger

The paper deals with the design of coil heat exchanger developed in the Gdansk University of Technology. The main task was optimization for heat transfer enhancement. Modifications of helical shape parameters were analysed. Developed concept has capacity and dimensions similar to commercially available models. So the next task will be reduction of dimensions and improvement of energetic efficiency
TECHNICAL GASES
170 Krzysztof KAISER Installations for medical gases, compressed air and vacuum. Part 1. Thermodynamics of gases – basics

Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The most common compressed media are: air, refrigerants, ammonia, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, methane. Taking into account desired parameters and application area, technical, medical and food processing compressed gases can be distinguished. The series of papers deals - except others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. Manufacturing technologies and safety aspects are also described
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
176 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (5) – E for ENERGETIC AND ECONOMICAL EFFICIENCY OF A SYSTEM

FOOD PROCESING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
179 Stefan GOLUS Heat balance of a cold chamber for cooling down and storage of fruits (strawberries) before freezing in a fluidization tunnel

REFRIGERATING PLANTS
187 Patrick STERN Axial fans with the best efficiency in every working point

The paper deals with the new AxiBlade axial fans by ebm-papst designed for application in evaporators, condensers and other heat exchangers. Fans are designed as a modular system and preliminary adjusted to users needs. It enables to meet more and more rigorous demands in the field of energetic efficiency, noise reduction, low operating costs and ergonomics
189 Jakub PIETRZAK Systems of water agitation in accumulation chillers

GENERAL INFORMATION
190 In memoriam of dr inż. Janusz Marek Leja
191 In memoriam of dr inż. Bolesław Gaziński

192 Michał E.KLUGMANN What should be done with unused water tower? Historical and conceptual study. Part 2

This is the second part of paper on original architectural and technical solutions applied in the historical building of the Machinery Laboratory at the Gdansk University of Technology. The subject is the water tower combined with the chimney built between 1900 and 1904. The tower is equipped with riveted steel water reservoir with capacity of 50 m3, currently not used. In this part very interesting proposal is presented for renovation and adaptation of this object for scientific, didactic and other purposes
199 IX product conference of Technika Chłodzenia

201 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology

COMMERCIAL PAPERS
202 Free Cooling and application possibilities – examples of solutions by PPH COOL
204 Panasonic is going to double the sale of air conditioning systems in Europe
WHERE AND HOW
206 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej