W NUMERZE 4(254)/2017 


103 Artykuł wstępny
BADANIA MODELOWE
104 Adam TOMASZEWSKI
Jarosław KARWACKI
Grzegorz MIZERA
Tomasz WALCZAK
Analiza przepływu powietrza w komorze kalorymetrycznej pod kątem spełnienia wytycznych normy PN-EN 14511

Artykuł poświęcony jest analizie rozwiązania technicznego wlotu powietrza z kanału dolotowego do wnętrza komory kalorymetrycznej, przeznaczonej do badania równomierności przepływu w jej wnętrzu powietrza pod kątem spełnienia wytycznych normy PN-EN 14511. W celu wyznaczenia parametrów przepływu płynu, Autorzy wykonali symulację opartą na modelowaniu CFD, której wyniki umożliwiły przewidywanie zachowania się płynu przy zmieniającej się geometrii układu, i na tej podstawie uzyskanie równomiernego przepływu powietrza w komorze
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
111 Rafał ANDRZEJCZYK
Tomasz MUSZYŃSKI
Przemysław KOZAK
Badanie eksperymentalne U-rurowego wymiennika ciepła z turbulizacją pasywną. Część 1. Konstrukcja wymiennika i budowa stanowiska eksperymentalnego

W publikacji zaprezentowano nowe stanowisko pomiarowe umożliwiające prowadzenie badań cieplno-przepływowych wymienników ciepła typu rura w rurze i innych podobnych konstrukcji. Przedstawiono wstępne wyniki badań m. innymi konstrukcji wymiennika z turbulizatorem, dla którego określono ekonomicznie uzasadniony zakres stosowalności. Uzyskane wyniki pokazały, że wymiennik zmodyfikowany dla tych samych parametrów przepływowych osiąga prawie dwukrotnie większą wydajność cieplną
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
115 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (3) – C jak CERTYFIKACJE Alfabet PIUSWIKa (4) – D jak DYSTRYBUCJA

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
119 Grzegorz MIZERA Nowe trendy w technologii i technice przechowalni warzyw i owoców

Autor omówił klasyczną technologię przechowalniczą owoców i warzyw wraz z wykorzystywanymi w niej tradycyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi instalacji chłodniczych. Zwrócił uwagę na stabilność uzyskiwanych w nich podstawowych parametrów powietrza w komorze, czyli jego temperatury i wilgotności względnej. Przedstawił technologię innowacyjną przechowywania tych produktów wraz z realizującym ją rozwiązaniem konstrukcyjnym opartym na płynnej regulacji wydajności wentylatorowej chłodnicy powietrza. Zaprezentował i omówił wyniki porównawczych badań przechowalniczych przy zastosowaniu rozwiązania tradycyjnego i innowacyjnego
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
124 Stefan GOLUS Dekompresja komór chłodniczych – zjawisko występujące w komorach w wyniku spadku ciśnienia na skutek obniżenia temperatury

W obecnie stosowanych rozwiązaniach technicznych, komorę chłodniczą, a w szczególności komorę mroźnię należy traktować jako naczynie ciśnieniowe. Powodem powyższego jest zastosowanie szczelnej jej obudowy oraz nowoczesnych, szczelnych drzwi chłodniczych. Obudowa komory na skutek obniżania i podwyższania temperatury wewnętrznej jest narażana na ciągłe zmiany ciśnienia oddziaływującego bezpośrednio na ściany i strop oraz konstrukcję nośną. Spadek ciśnienia powietrza znajdującego się w komorze chłodniczej w wyniku obniżenia się temperatury nazywamy dekompresją
INFORMACJE OGÓLNE
128 KLIMA-THERM Brazylia z FUJITSU
129 Michał E. KLUGMANN Co zrobić z nieużywaną wieżą ciśnień? Studium historyczno – koncepcyjne. Część 1

Kolejna, niezwykle interesująca publikacja Autora, przybliżająca oryginalne rozwiązania architektoniczno-systemowe zastosowane w historycznym budynku Laboratorium Maszynowego Politechniki Gdańskiej w postaci wieży ciśnień wraz z kominem, które zbudowano w latach 1900 – 1904. W jej wnętrzu znajduje się nieużytkowany stalowy zbiornik wody o konstrukcji nitowanej, którego pojemność wynosi 50 m3. Publikacja jest bogato ilustrowana fotografiami o walorach historycznych konfrontowanymi ze stanem obecnym tego unikalnego na skalę międzynarodową zbytku o charakterze technicznym
142 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji

ARTYKUŁY SPONSOROWANE
144 ELEKTRONIKA S.A. Technologie informatyczne na usługach branży AC
146 Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH od STIEBEL ELTRON
148 TRANE rozszerza ofertę agregatów wody lodowej XStremTM
149 Thermaflex ThermaSmart Pro – inteligentna izolacja
GDZIE I JAK
150 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

103 Editorial
NUMERICAL MODELING
104 Adam TOMASZEWSKI
Jarosław KARWACKI
Grzegorz MIZERA
Tomasz WALCZAK
Analysis of the air flow in a calorimetric chamber according to the standard PN-EN 14511

The paper deals with the configuration of air intake in a calorimetric chamber meeting the requirements of the standard PN-EN 14511on uniform air flow. CFD modelling method has been used to simulate the air flow and determine its parameters. Obtained results allow prediction of the fluid flow regime and to obtain uniform air flow in the chamber
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
111 Rafał ANDRZEJCZYK
Tomasz MUSZYŃSKI
Przemysław KOZAK
Experimental investigations of U-tube heat exchanger with passive turbulization. Part 1. The design of heat exchanger and the test stand

In the paper the new test stand for investigations of tube-in-tube heat exchangers and similar elements is described. First test results are presented for the heat exchanger with turbulizator and its profitable application range is identified. Almost two times higher heat capacity has been observed for the modified apparatus
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
115 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (3) – C for CERTIFICATION The alphabet of PIUSWIK (4) – D for DISTRIBUTION

FOOD PROCESSING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
119 Grzegorz MIZERA New trends in fruits and vegetables storage technology

Traditional storage technology for fruits and vegetables is described with proper technical solutions of refrigerating plants. Special attention is paid for the problem of the stability of the most important air parameters in the cold chamber: temperature and relative humidity. Then the innovative technology based on variable adjustment of air cooler capacity is presented. Test results for both solutions are presented and compared
REFRIGERATING PLANTS
124 Stefan GOLUS Decompression in cold chambers – the effect of pressure drop in a chamber caused by temperature lowering

Due to the common technical solutions, such as modern hermetic doors and other construction elements, cold chambers should be treated as pressure tight objects. Because of inner temperature variations the construction of a cold room is exposed to constant pressure changes. Pressure drop inside a cold chamber due to inner temperature lowering is called decompression
GENERAL INFORMATION
128 KLIMA-THERM Brazil with FUJITSU
129 Michał E. KLUGMANN What should be done with unused water tower? Historical and conceptual study. Part 1

This is the next interesting paper on original architectural and technical solutions applied in the historical building of the Machinery Laboratory at the Gdańsk University of Technology. The subject is the water tower combined with the chimney built between 1900 and 1904. The tower is equipped with riveted steel water reservoir with capacity of 50 m3, currently not used. Historical photographs are compared with nowadays pictures of this unique object
142 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology

COMMERCIAL PAPERS
144 ELEKTRONIKA S.A. Informatics in the branch of AC
146 Water heaters of the PSH series from STIEBEL ELTRON
148 TRANE widens its offer of XStremTM water chillers
149 Thermaflex ThermaSmart Pro – the smart isolation
WHERE AND HOW
150 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej