Podstawy techniki chłodniczej

Kurs początkowy dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami

 

Zasady prowadzenia

EGZAMINU

 

 

 1. Egzamin jest prowadzony w oparciu o regulacje prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Płacy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009 z 2004 r.).
 2. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej.
 3. Część pisemna egzaminu ma charakter testu wyboru. Test składa się z 40 pytań z podanymi 4 odpowiedziami do wyboru, w tym jedną prawidłową. Warunkiem zaliczenia części pisemnej jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 30 pytań.
 4. Druga część ma charakter egzaminu praktycznego.
 5. Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie części pisemnej oraz zaliczenie części praktycznej.
 6. Czas trwania egzaminu:

 1. część pisemna: 90 minut,
 2. część praktyczna: 20 minut.

 1. Dokumentem potwierdzającym zaliczenie egzaminu jest Świadectwo Kwalifikacji zgodnie z w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Płacy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009 z 2004 r.).
 2. Uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu wydany przez Gdańskie Centrum szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa.
 3. Szczegółowe warunki egzaminu poprawkowego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Płacy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009 z 2004 r.).

 

Podstawy techniki chłodniczej

Moduł podstawowy CH-0

Zagadnienia egzaminacyjne

Poniżej przedstawiono zagadnienia egzaminacyjne. Stanowią one pomoc zdających egzamin ustny celem uzyskania Świadectwa Kwalifikacji. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej wg określonych zasad. Zakres egzaminu będzie w całości odpowiadał zamieszczonym poniżej zagadnieniom. Wszystkie zagadnienia będą omawiane podczas szkolenia prowadzonego w ramach Kursu.

 1. Wprowadzenie do techniki chłodniczej
  1. Budowa i zasada działania jednostopniowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego.
  2. Odczyty parametrów stanu czynnika chłodniczego na wykresie w układzie współrzędnych ciśnienie-entalpia.
  3. Określenie wielkości mających wpływ na wartość ciśnienia parowania oraz ciśnienia skraplania w danym urządzeniu chłodniczym.
  4. Określenie wpływu zmian ciśnienia skraplania na pracę jednostopniowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego.
  5. Określenie wpływu zmian ciśnienia parowania na pracę jednostopniowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego.
  6. Wpływ dochłodzenia na pracę jednostopniowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego.
  7. Określenie źródeł przegrzania pary czynnika chłodniczego na ssaniu sprężarki.
  8. Określenie wpływu przegrzania pary zasysanej przez sprężarkę na pracę jednostopniowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego.
  9. Określenie różnic pomiędzy obiegiem teoretycznym w układzie współrzędnych ciśnienie-entalpia a rzeczywistym obiegiem realizowanym w urządzeniu chłodniczym.
  10. Obliczanie podstawowych wielkości charakterystycznych jednostopniowego urządzenia sprężarkowego przy na podstawie wykresu własności p-h.

 2. Przepisy prawne i obowiązki podmiotów używających substancje kontrolowane

  1. Zasadnicze postanowienia Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20.04.2004 r.
  2. Zasady oznakowania substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających substancje zubażające warstwę ozonową.
  3. Karta urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane.
  4. Zasady ewidencji substancji kontrolowanych.
  5. Kontrola szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje zubożające warstwę ozonową.

 1. Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła

  1. Podanie zasad kodowego oznaczenia czynników chłodniczych.
  2. Omówienie zasady podziału czynników chłodniczych na grupy CFC, HCFC, HFC oraz HC.
  3. Określenie ograniczeń ustanowionych przez aktualnie obowiązujące akty prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych należących do grupy czynników CFC oraz HCFC.
  4. Określenie aktualnie obowiązujących wymagań odnośnie certyfikacji personalnej według aktów prawnych oraz norm technicznych.
  5. Wyjaśnienie pojęcia: czynniki zeotropowe i azeotropowe.
  6. Określenie wpływu poślizgu temperaturowego na pracę oraz eksploatację jednostopniowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego.
  7. Określenie rodzajów syntetycznych olejów chłodniczych.
  8. Określenie rodzajów pośrednich nośników ciepła.

 1. Posługiwanie się czynnikami chłodniczymi

  1. Recycling czynnika
  2. Odzysku czynnika.
  3. Regeneracja czynnika.
  4. Metody odzysku czynnika.
  5. Wymagania stawiane odzyskiwanemu czynnikowi.

 1. Wyposażenie techniczne urządzeń chłodniczych

  1. Określenie rodzajów sprężarek chłodniczych.
  2. Omówienie budowy i zasady działania sprężarki tłokowej.
  3. Omówienie budowy i zasady działania sprężarki śrubowej.
  4. Omówienie budowy i zasady działania sprężarki łopatkowej.
  5. Omówienie budowy i zasady działania sprężarki spiralnej.
  6. Określenie rodzajów skraplaczy stosowanych w chłodnictwie.
  7. Określenie rodzajów parowników stosowanych w chłodnictwie.
  8. Określenie sposobów zasilania parowników chłodniczych: ciśnieniowego, grawitacyjnego oraz pompowego.
  9. Omówienie roli odolejacza w urządzeniu chłodniczym i jego budowy.
  10. Omówienie roli regeneracyjnego wymiennika ciepła.
  11. Omówienie roli odwadniacza i podanie miejsca jego zainstalowania.

 1. Eksploatacja urządzeń chłodniczych –zagrożenia w nich występujące

  1. Omówienie wpływu obecności oleju na pracę urządzenia chłodniczego.
  2. Omówienie wpływu obecności gazów nie skraplających się na pracę urządzenia.
  3. Omówienie wpływu zaszronienia chłodnicy powietrza na pracę urządzenia chłodniczego.
  4. Określenie zagrożeń występujących w pracy sprężarek chłodniczych.
  5. Ocena możliwości odzysku ciepła przegrzania i ciepła skraplania w urządzeniach chłodniczych.
  6. Podanie przykładu rozwiązania technicznego oszczędzania energii w systemach chłodniczych.

 1. Montaż, obsługa i konserwacja urządzeń chłodniczych

  1. Wymagania w zakresie montażu, obsługi i konserwacji urządzeń chłodniczych.
  2. Naprawy instalacji chłodniczych.
  3. Kontrola szczelności i pracy układów.
  4. Zapobieganie emisji czynników chłodniczych do atmosfery.

 1. Automatyka chłodnicza

  1. Omówienie budowy i zasada działania termostatycznego zaworu rozprężnego.
  2. Omówienie budowy i zasada działania presostatycznego zaworu rozprężnego.
  3. Określenie przyczyn zastosowania elektronicznych systemów zasilania parowników chłodniczych.
  4. Omówienie budowy i zasady działania modulacyjnego zaworu rozprężnego.
  5. Omówienie budowy i zasady działania zaworu stałego ciśnienia.
  6. Omówienie budowy i zasady działania presostatu oraz termostatu.
  7. Omówienie regulacji wydajności chłodniczej sprężarki metodą wyłączenia cylindra.
  8. Omówienie regulacji wydajności chłodniczej sprężarki metodą upustową.
  9. Podanie przykładu prostej instalacji chłodniczej wyposażonej w konwencjonalne elementy automatyki.

powrót do strony głównej