W NUMERZE 7 - 9(293-295)/2020 
155 Artykuł wstępny
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
158 Krzysztof KAISER Mikroorganizmy a system klimatyzacji i wentylacji. Część 1. Wstęp

Jakość powietrza wewnętrznego nie określają wyłącznie parametry cieplno-wilgotnościowe, ale również jego czystość. Powietrze to powinno być zbliżone składem chemicznym do świeżego powietrza zewnętrznego. Nie powinno również zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych oraz mikroorganizmów środowiskowych w dużych stężeniach. Z uwagi na ilość czasu jaką spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, należy dążyć do zapewnienia w nich właściwych warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego mikroklimatu i zdrowych warunków bytowych, a także warunków pracy i wypoczynku
WYMAGANIA PRAWNE I NORMATYWNE DLA CHŁODNICTWA
168 Tomasz KLINKOSZ Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych (chłodniczych). Część 7

W ostatnim z serii artykułów podejmujących problematykę bezpieczeństwa instalacji ziębniczych zasygnalizowano zagadnienia związane z zarządzaniem zmianami w takich instalacjach, omówiono również ogólne zasady analizy bezpieczeństwa wprowadzanych zmian. Tym razem Autor chciałby przybliżyć pojawiający się coraz częściej szczególny przypadek wprowadzanej zmiany, związany z chęcią zwiększenia bezpieczeństwa amoniakalnej instalacji chłodniczej przez ograniczenie potencjalnych konsekwencji uwolnienia tego czynnika. Należy pamiętać, że zarządzanie bezpieczeństwem takiej instalacji to proces złożony, a wprowadzane systemy bezpieczeństwa wymagają również nadzorowania i utrzymania ich ciągłości działania
NATURALNE CZYNNIKI CHŁODNICZE
173 Daniel HINCZEWSKI Amoniak i dwutlenek węgla, jako czynniki perspektywiczne w technice chłodniczej

W ostatnich latach poszukuje się zamienników czynników syntetycznych o mniejszym wskaźniku GWP. Nowe (stare) czynniki chłodnicze muszą być przede wszystkim bezpieczne dla środowiska, spełniając przy tym określone kryteria chemiczne, fizyczne i termodynamiczne stawiane przez technikę chłodniczą. Z kolei od układów chłodniczych wymaga się obecnie energooszczędności w celu zmniejszenia pośredniego wpływu urządzeń na wzmacnianie efektu cieplarnianego
MAGAZYNY CIEPŁA
179 Yesseniya TISHKINA Rozwiązania konstrukcyjne magazynów ciepła opartych na materiałach zmiennofazowych

W celu zwiększenia efektywności systemu grzewczego (SG), w ostatnim czasie w projektach takich systemów opartych na OŹE zaleca się wykorzystanie tzw. magazynów ciepła (MC). Z magazynowaniem ciepła związane są dwa istotne problemy: jest to konstrukcja wymiennika ciepła, a w przypadku materiałów zmiennofazowych metoda ich kapsułkowania. Ogólnie stosowanie MC jest rozwiązaniem bardzo drogim, i zdaniem Autorki publikacji obecnie nie jest ono opłacalne
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
183 Stefan GOLUS Taśmowe fluidyzacyjne tunele zamrażalnicze. Część 3

188 Jacek POSTOLSKI Mrożona żywność wygodna: mrożone potrawy gotowe i desery

EKSPLOATACJA INSTALACJI CHŁODNICZYCH
196 Andrzej WESOŁOWSKI Uderzenia hydrauliczne w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych

Uderzenia hydrauliczne w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych W praktyce zawodowej inżynierowie i technicy chłodnictwa dość często spotykają się z uderzeniem hydraulicznym (hydraulic shock). W wielu przypadkach powodem uderzenia hydraulicznego są błędy projektowe. Niezależnie od wczesnych sygnałów ostrzegawczych, takich jak widoczne drgania przewodów rurowych systemu amoniakalnego, nie podejmuje się działań zabezpieczających przed uderzeniem hydraulicznym. Wiara, że w nadzorowanej instalacji chłodniczej nie wystąpi uderzenie hydrauliczne niestety prowadzi do tragedii.
INFORMACJE OGÓLNE
201 Pierwsza dzielnica smart city w Berlinie zasilana przez Panasonic
202 Air Products i thyssenkrupp podpisały umowę
178 Trzeci z rzędu złoty medal EcoVadis dla Air Products
203 Co z targami Chillventa?
204 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
206 (SECESPOL) SECESPOL wyznacza nowe standardy w systemach chłodzenia – dry coolery D.COOL
208 (ELEKTRONIKA S.A.) Inteligentny system odpowietrzania – Danfoss IPS 8
210 Firma thermowave wycofuje ramę konstrukcyjną L i wprowadza nową serię M
211 System sterowania kaskadowego Panasonic Aquarea zapewnia kontrolę nawet nad 10 pompami ciepła
212 Air Products, ACWA Power oraz NEOM podpisały umowę na budowę zasilanego energią odnawialną zakładu produkcji zielonego wodoru o wartości 5 miliardów USD
GDZIE I JAK
214 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

155 Editorial
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
158 Krzysztof KAISER Microorganisms and the air conditioning and ventilation systems. Part 1. Introduction

Indoor air quality is determined not only by thermal and humidity parameters, but also by its purity. This air should have a chemical composition similar to that of fresh outside air. It should also not contain pathogenic microorganisms and environmental microorganisms in high concentrations. Due to the amount of time we spend in closed rooms, we should strive to ensure proper internal environment conditions, appropriate microclimate and healthy living conditions, as well as working and rest conditions
STANDARDS AND REGULATIONS IN REFRIGERATION TECHNOLOGY
168 Tomasz KLINKOSZ UDT requirements for pressure equipment in refrigerating plants. Part 7

In the last of the series of papers dealing with the safety of refrigeration installations, issues related to the management of changes in such installations were discussed, and the general principles of safety analysis of introduced changes were discussed. This time, the author would like to present the more and more frequent special case of the introduced change, related to the safety improvement of the ammonia refrigeration system by limiting the potential consequences of this refrigerant release. It should be remembered that the safety management of such an installation is a complex process, and the introduced safety systems also require supervision and maintenance
NATURAL REFRIGERANTS
173 Daniel HINCZEWSKI Ammonia and carbon dioxide as sustainable working fluids for refrigeration technology

In recent years, lower GWP alternatives for synthetic refrigerants are being sought. New (old) refrigerants must, above all, be safe for the environment, while meeting certain chemical, physical and thermodynamic criteria set by refrigeration technology. On the other hand, cooling systems are now required to be energy efficient in order to reduce the indirect effect of appliances on the enhancement of the greenhouse effect
HEAT STORAGE
179 Yesseniya TISHKINA Solutions of heat accumulators based on phase changing materials

In order to increase the efficiency of heating systems using renewable energies, recently it is recommended to use the so-called heat storage. There are two significant problems with heat storage: it is the design of the heat exchanger, and in the case of phase change materials, the method of their encapsulation. In general, the use of heat storage devices is a very expensive solution, and according to the author of the publication, it is currently not profitable
FOOD PROCESSING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
183 Stefan GOLUS Fluidized bed freezers with conveyor belts. Part 3

188 Jacek POSTOLSKI Frozen convenience food: frozen ready meals and desserts

REFRIGERATING PLANTS
196 Andrzej WESOŁOWSKI Hydraulic shock in ammonia refrigeration plants

In practice, refrigeration engineers and technicians quite often meet the problem of a hydraulic shock. In many cases, the causes of the liquid hammer are design errors. Regardless of early warning signals, such as visible vibration of the ammonia piping system, no protection measures against hydraulic shock are taken. The belief that there will be no liquid hammer in a supervised refrigeration system unfortunately leads to a tragedy
GENERAL INFORMATION
201 The first district “smart city” in Berlin powered by Panasonic
202 Air Products and thyssenkrupp have signed a contract
178 The EcoVadis gold medal three times in a row for Air Products
203 What with Chillventa fairs?
204 Training and personal certification on F-gases in Examination Center of Gdańsk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
206 (SECESPOL) SECESPOL sets new standards in cooling systems – the D.COOL dry coolers
208 (ELEKTRONIKA S.A.) Inteligent purging system – Danfoss IPS 8
210 Thermowave withdraws the L-type structural frame and introduces the new M series
211 Cascade control system Panasonic Aquarea ensures control of up to 10 heat pumps
212 Air Products, ACWA Power and NEOM have signed a contract to build a USD 5 billion green hydrogen production plant powered by renewable energy
WHERE AND HOW
214 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej