W NUMERZE 8(114)/2005

 

265 Artykuł wstępny
WYMIANA I WYMIENNIKI CIEPŁA
266 W.I. ISAJEW Graficzna metoda wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła na skutek promieniowania.
CZYNNIKI CHŁODNICZE
268 J. M. CALM,
P.A. DOMAŃSKI
Stan obecny w zakresie substytucji czynnika R 22 w USA.
W artykule zwrócono uwagę na szeroki zakres zastosowań technicznych wycofywanego z użycia czynnika R 22. W kontekście jego własności stwierdzono, iż nie istnieje dotychczas czynnik jednorodny, który mógłby wprost zastąpić R 22. Omówiono wybrane wyniki szczegółowych badań prowadzonych w ramach międzynarodowego programu "R 22 Alternative Refrigerants Evaluation Program ( AREP )" w odniesieniu wyselekcjonowanych pod katem substytucji R 22 płynów, w tym R 134a i szeregu mieszanin zeotropowych, takich jak R 410A, R 407C, R 404A i in. Zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania w charakterze płynów roboczych czynników naturalnych, jak : amoniak, dwutlenek węgla czy węglowodory i ich mieszaniny. Jednak ich szersze zastosowanie w Stanach Zjednoczonych i państwach azjatyckich napotyka na szereg ograniczeń natury prawnej. W końcowej części publikacji zwrócono uwagę na tolerancję materiałową nowych czynników, w tym głównie w odniesieniu do środków smarnych stosowanych w sprężarkach.
276 Sergiy FILIN Niezwykłe właściwości zwykłej wody.
Woda jako nośnik lub akumulator ciepła, znajduje szerokie zastosowanie w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. Jednak należy zadać sobie pytanie, jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie, oprócz skąpych wiadomości zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swoich korzyści? Próbę uzupełnienia tej wiedzy stanowi przygotowany przez autora materiał, w którym między innymi omawia on procesy przechłodzenia i zeszklenia wody, niezwykle użyteczne właściwości wody pozyskiwanej z topniejącego lodu, czwarty stan skupienia tej substancji zwany anabiozą, obróbkę magnetyczną wody, problem wody żywej i martwej, jej właściwości informatyczne, a także możliwości wykorzystania tej substancji w kodowaniu SIM. Treść artykułu przybliża mało znane własności tej najpopularniejszej na naszej planecie substancji.
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
286 Jacek POSTOLSKI Mrożona żywność wygodna. Część 3. Mrożone potrawy gotowe i produkty o specjalnym charakterze.
Artykuł poświęcony najważniejszej grupie mrożonej żywności wygodnej jaką stanowią niewątpliwie potrawy gotowe, w obrębie których wydzielić można produkowane dotychczas w ograniczonym zakresie zupy oraz tzw. drugie dania jedno- i wieloskładnikowe, wytwarzane na coraz większą skalę i w coraz szerszym asortymencie. W materiale przedstawiono charakterystykę mrożonych : zup, dań jedno- i wieloskładnikowych, całych zestawów obiadowych, mrożonych sosów oraz mrożonych produktów o specjalnym charakterze, np. potraw wegetariańskich.
EKSPLOATACJA
290 Henryk CHARUN Eksperymentalne charakterystyki energetyczne sprężarki tłokowej z czynnikiem R 134a.
Na wstępie artykułu stwierdzono, iż w dalszym ciągu występuje luka informacyjna dotycząca wartości parametrów potrzebnych dla prawidłowego doboru chłodniczych sprężarek tłokowych przeznaczonych do pracy z nowymi czynnikami. Przedstawiono doświadczalne wyniki badań charakterystyk energetycznych sprężarki tłokowej z czynnikiem jednorodnym R 134a. Wyniki te potwierdziły możliwość wykorzystania zmodyfikowanego nomogramu Bendix - Christensena do wyznaczania stopnia dostarczania dla sprężarek tego typu pracujących z tym czynnikiem.
297 Aleksander PALIWODA Czytelnicy pytają - dr PALIWODA odpowiada (28): Docelowe substytuty R 12 i R 134a w małych urządzeniach chłodniczych.
INFORMACJE OGÓLNE
300 Zenon BONCA RECENZJE ( 34 ) : Arkadiusz DZIERŻANOWSKI : Praktyczne stosowanie przepisów prawnych. SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ.
301 Nowa siedziba firmy Linde Gaz Polska.
302 Panel dyskusyjny Konferencji Naukowo - Technicznej "Ciepło skojarzone - komfort zimą i latem - Trójgeneracja"
304 Instalsystem.pl poszerza swoją ofertę i zasięg
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
311 Rafał ROSIŃSKI Chłodnice powietrza ALFA LAVAL - panorama produktu.
314 (ELEKTRONIKA S.A.) Wersje specjalne chłodnic przemysłowych ECO SpA
318 Mr McKenic - Preparat dezynfekcyjny
319 LEO PLASTIC
320 LU-VE: PIERWSZY GAS COOLER z CO2
GDZIE I JAK
322 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 8(114)/2005

 

265 Editorial
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
266 W.I. ISAJEW Graphical method of prediction of radiative heat transfer coefficient
REFRIGERATING MEDIA
268 J. M. CALM,
P.A. DOMAŃSKI
R 22 replacement status in USA
Special attention has been paid to a variety of application of R 22. The authors showed that there is no one-component substitute for R22. The main results of detailed investigations carried out under international project "R 22 Alternative Refrigerants Evaluation Program (AREP)" have been presented in the paper. The following potential substitutes of R22 have been considered in this report: R 134a, zeotropic blends such as R 410A, R 407C, R 404A, and others. A close attention has been paid to a possible application of natural refrigerants such as ammonia, carbon dioxide, pure hydrocarbons and hydrocarbon blends. However, the common application of these fluids in USA and many Asiatic countries is restricted because of the legislation measures. The material tolerance for new refrigerating media has been considered in the paper, especially with reference to lubricants used in compressors.
276 Sergiy FILIN Extreme properties of common water
Water as a heat carrier or heat accumulating substance is commonly applied in refrigeration and air-conditioning engineering. However, it is interesting to realize how deep is our knowledge of this substance except for small piece of information usually included in school and university syllabi. Can we satisfactory explain extreme properties of water substance and use them fruitfully? The aim of the presented paper is try to fill the gap of our knowledge. The process of liquid water over-cooling and vitrification as well as very useful properties of water gathered from thawed snow, fourth state of water substance (called anabiosis), magnetic treatment of water, problem of alive water and dead water, informative properties of this substance, and possibilities of usage of water for encoding of SIM have been discussed in the paper. This paper deals with unfamiliar properties of the most common substance on the world.
REFRIGERATION FOOD TECHNOLOGY
286 Jacek POSTOLSKI Frozen convenient food. Part 3. Frozen finished food and products of special character
The paper deals with the most important kind of frozen convenient food, namely finished frozen dishes such as soups and main dishes one component or made of many components. The characteristics of the following frozen dishes have been discussed in the paper: soups, one-component dishes, multi-component dishes, frozen dinners, frozen sauces as well as products of a special character like as vegetarian dishes.
OPERATION
290 Henryk CHARUN Experimental power characteristics of piston compressor operating with refrigerant R 134a
There is a gap of knowledge on the appropriate values of the quantities required for choice of the refrigeration compressors operating with new refrigerants. The experimental power characteristics of a piston compressor operating with refrigerant R 134a have been presented in the paper. Basing on these results the author has concluded that it is possible to use the modified Bendix-Christensen diagram to predict the filling ratio for compressors operating with R 134a.
297 Aleksander PALIWODA Readers ask - Dr. PALIWODA answers (28): Ultimate substitutes for R 12 and R 134a for small refrigeration devices
GENERAL INFORMATION
300 Zenon BONCA CRITIVAL REVIEWS (34) : Arkadiusz DZIERŻANOWSKI : Practical application of legislation measures. OZONE DEPLETING SUBSTANCES (in Polish)
301 New seat of Linde Gaz Poland
302 Discussion on Conference "Co-Generated Heat - Comfort for Winter and Summer - Trigeneration"
304 Instalsystem.pl extends offer and range
COMMERCIAL PAPERS
311 Rafał ROSIŃSKI Air coolers ALFA LAVAL - panorama of products
314 (ELEKTRONIKA S.A.) Special versions of industrial coolers ECO SpA
318 Mr McKenic - disinfecting preparation
319 LEO PLASTIC
WHERE & HOW
322 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej